روز: 14 سنبله 1396

خود را می نویسیم

دیوارهـا یک شـبه سـاخته نشـده اند که یک شـبه برداشـته شـوند. بـرای اینکـه دیـواری را برداریـد بایـد اول تفکـری کـه باعـث ایجـاد دیـوار شـده، تغییـر کنـد و تفکـری جایگزیـن شـود ...

کلیشه برعکس

 نیم‌رخ مـردان در روز سـیزده سـنبله بـرای یـک روز جای‌شـان را بـا زنـان تغییـر دادنـد و موضـوع کلیشـه هـای جنسـیتی قـرار گرفتنـد. ایـن حرکـت را تعـدادی ازمدافعـان حقـوق زنـان و ...

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00