روز: 29 سنبله 1396

چگونه زنی باشیم؟

  مریم شاهی سـریال ایرانـی شـهرزاد، یکـی از سـریال هـای مـورد توجـه دختـران و زنـان جـوان در افغانسـتان اسـت سـریالی کـه نـه تنهـا در ویدئوکلـوپ هـا بلکـه از طریـق برخی ...