روز: 10 جدی 1397

بهترین زن، زنِ گم‌نام

یعقوب یسنا اگر به یک زن تجاوز می‌شود، مسئله این نیست‌که آن زن مورد خشونت واقع شده‌است؛ مسئله‌ این است ‌که عزت و آبروی مردان برباد رفته‌است این عنوان دو ...