روز: 29 سرطان 1398

آزادی یا حراج؟!

محبوبه مسیحا دوستِ گران‌قدری داستان جالب و ‌قابل تأملی برایم ارسال کرده، تحت عنوان «آزادی زن»؛ و نظر مرا راجع به داستان خواستار شدده است. خلاصه‌ای داستانِ مذکور چنین است.‌ ...