روز: 11 سنبله 1398

یک روز در پایتخت

چهار راهی شهید مزاری رسیده‌‎ایم. مردان و زنان بی‌شماری پا برهنه و سر برهنه، هرکس به سمتی، کسی کودکی را در آغوش محکم گرفته کسی دست پیرزنی را… می‌دوند و ...