روز: 4 میزان 1398

نقش زنان در انتخابات

عباس کامیار این مقوله اشتباه است که زنان نصف پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند این یک سخن خیلی قدیمی و کهنه است. امروز اگر به صورت دقیق آمارگیری شود زنان ...