روز: 10 حوت 1398

نگاهی به تبعیض جنسیتی

سجیه صدیقی    تبعیض و نابرابری جنسیتی مقوله‌های استند كه از آغاز سپیده دم تاریخ تا اكنون همراه بشریت بوده، در هر زمان و در شرایط و فرهنگ‌‌های مختلف به ...

زنان و احساس ارزشمندی در جامعه

آمنه امید هدف‌گذاری، تلاش و پیدا کردن مسیر برای آینده‌ی روشن‌تر، سازماندهی، پشتکار و مبارزه به‌خاطر شکستن سدها و درهم‌کوبیدن مانع‌های محدود کننده‌ی زندگی زنان و موفقیت زنان در عبور ...

پنچ دقیقه فاصله

نیلوفر  الحان اکبری اینجا شهر آتش و نابودی‌ست؛ سرزمین بی‌باوری و دل‌واپسی‌ها، هنگام طلوع آفتاب زمانی‌که سر از بالین خواب بلند نموده و با هزار امید و امیال روز را ...