روز: 18 حوت 1398

برداشت تجملاتی از ۸مارچ

نیم‌رخ ۸مارچ روز همبستگی زنان، جریان پویایی و رستاخیز مبارزاتی زنان جهان در راه آزادی، برابری، عدالت، حقوق اساسی و فراهم شدن فرصت‌های مساوی برای زنان است. مبارزه‌ی زنان کارگر ...

صفحه 2 از 2 1 2