روز: 2 ثور 1399

مطالبات زنان در گفت‌وگوهای صلح

کریستال بیات ما نمی‌توانیم مستقیم با طالبان مذاکره کنیم، به نمایندگی از ما کسانی در میز مذاکره با طالبان می‌نشینند. گفت‌وگو صورت می‌پذیرد. روی موارد مختلف بحث می‌کنند. از نوعیت ...