روز: 5 اسد 1399

زنان و طالبان؛ قلم در برابر تفنگ

در واقع تقابل زنان با طالبان در پروسه‌ی صلح، رویاروی قلم با تفنگ است؛ یعنی تقابل دو تفکر متضاد. زنان نماینده‌ی نسل جدید دموکراسی‌خواه و برابری‌طلب استند. زنان برای تحقق ...