روز: 22 سنبله 1399

برابر با من

قربان دانش، دانش‌جوی دوره‌ی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل در ایران من دوست‌دارم این شعار، این نگرش، این‌ باور و این حقیقت «پیدا و آشکار» در نگاه و در مفکوره‌ی‌ هر ...

فردای توافق صلح

ایجاد صلح سراسری در کشور آروزی دیرینه و خواست جمعی مردم افغانستان است. موضوع اساسی که مذاکره در خصوص آن، قبل از سال 2010م، آغاز و تا امروز جریان دارد ...