روز: 29 سنبله 1399

صلح و آزادی بیان

نزدیک به نیم قرن می‌شود که افغانستان درگیر جنگ‌های ویرانگر است. 25 سال این جنگ‌ها با طالبان صورت گرفته است. گروه که با باورهای افراطی و برداشت‌های خشک و خشن ...