روز: 9 جوزا 1400

توهم دانایی

رها احمدی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ما انسان‌ها چهار مرحله آگاهی داریم. مرحله اول نمی‌دانیم که نمی‌دانیم است. این مرحله، مرحله ناآگاهی است، یعنی افراد دانش، اطلاعات و تجربه  در ...