روز: 24 دلو 1400

ژولیا پارسی: هیچ زنی در افغانستان نمی‌خواهد طالبان به رسمیت شناخته شود

من مطمئن هستم به رسمیت شناختن‌طالبان،‌یعنی محدودیت‌ بیشتر برای زنان، هنوز رسمیت ندارند، هر روز یک قانون برای زنان وضع می‌کنند، بدون همراه مرد به اصطلاح محرم بیرون گشته نمی‌توانیم. ...