روز: 16 حوت 1400

زنان در قلمرو طالبان

زنان در حاکمیت طالبان، تمام ارزش‌های انسانی و حیاتی‌شان را از دست داده‌اند. آموزش را از دست داده‌اند، کار را از دست داده‌اند، آزادی را از دست داده‌اند، حتا نمی‌توانند ...