روز: 21 اسد 1401

روایت یک تحقیر

مسئول تحقیر جوانی که بیست‌سال تحصیل کرده، پیری که سر برآستان خدا نهاده و جبین ساییده، مادری که دردکشیده و فرزند پرورده، دختری که خواب خوشبخت شدن دیده، کودکی که ...