روز: 10 حوت 1401

کودکان کار؛ قربانیان اصلی فقر و بیکاری

بعد از 24 اسد 1400 هجری خورشیدی و سلطه‌ی گروه طالبان بر افغانستان، «غیرقانونی بودن کار کودکان» یا حرف زدن در مورد مبارزه علیه «سواستفاده از کودکان در برابر انجام کارهای شاقه» از حرف‌های خنده‌دار، اما تلخی ا‌ست ...