روز: 16 حمل 1402

کابل؛ شهر گرسنه‌ها

برخی روزها از سر تجسس که می‌شمارم، طی سه ساعت رفت‌وآمد در شهر، حداقل با 150 زن و کودک و مردان پیری مواجه می‌شوم که تقاضا دارند برای شان نان ...