روز: 16 جوزا 1402

سوء تغذی، طالب و باشندگان محل؛ زندگی زنان و کودکان را در ارزگان تهدید می‌کنند

ولسوالی چوره‌ی ولایت ارزگان منطقه‌ی اغلب پشتون‌نشین که خاستگاه جنگ طالبان با نیروهای امنیتی سابق بود و در جنگ‌های چریکی میان حکومت و طالبان دست به دست می‌شد. در معامله‌ی تسلیمی ...