روز: 11 سرطان 1402

تار و پود رنج

ظریفه حالا با بافتن قالین در کنار شوهرش هزینه‌ی زندگی خانواده‌ی هفت نفره‌ی شان را تأمین می‌کند، شوهرش هم در یکی از نانوایی‌ها کار می‌کند.