روز: 14 سرطان 1402

معنای نان

وقتی از او پرسیدم چند افغانی کار کرده است؟ بدون هیچ مکثی گفت: «9 دانه نان کار کردم» بعد لبخندی زد و بند سمت چپ بیکش را روی بازویش جابجا کرد ...