روز: 18 اسد 1402

نخست وزیر پیشین بریتانیا: سرکوب زنان افغانستان توسط طالبان «جنایت علیه بشریت» است

گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا و سفیر آموزش جهانی سازمان ملل متحد می‌گوید که زمان آن فرار رسیده است سرکوب زنان افغانستان توسط گروه تروریستی طالبان به‌عنوان "جنایت علیه ...

حقوق زنان به مثابه یک امر سیاسی در تاریخ افغانستان

زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ منحیث نیروی انسانی ارزشمند ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ، در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺟﻮاﻣﻊ، ﻧﻘﺸ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. مشارکت سیاسی ...