روز: 7 سنبله 1402

نیمرخ از نگاهی دیگر

شش سال پیش در چنین روزی، نیمرخ به‌عنوان رسانه‌‌یی ویژۀ زنان پا به عرصۀ مطبوعات افغانستان گذاشت. در آن زمان، نیمرخ تنها رسانه‌یی بود که دغدغۀ اصلی‌اش مسایل مربوط به ...