روز: 12 سنبله 1402

رخشانه هنردوست؛ از تکفیرشدن تا ظهور در استیژهای بین‌المللی

هنر و هنرمندان زن در افغانستان در دو دههٔ گذشته، علی‌رغم سرکوب و خشونت ساختاری جامعه، به جایگاه نسبتاً خوبی دست یافته بودند و با حمایت دولت، همه ساله هنرجویان زیادی در بخش‌های مختلف رشد و ...