روز: 19 سنبله 1402

دو سال سایۀ فقر و وحشت بر زنده‌گی زنان نظامی در افغانستان

پیش از تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، بیش از 6300 زن، عضویتِ ارتش، پولیس و امنیت ‌ملی افغانستان را داشتند و در بخش‌های مختلف نظامی، به شمول نیروهای کماندو، هوایی و واحدهای جلوگیری از خشونت‌های ...