روز: 20 سنبله 1402

تابوت آرزوهایِ سمیرا

افغانستان گورستانِ امپراتوری‌ها نه، بل گورستانِ آرزوهای کودکانش است. گورستان نسل‌های متوالیِ کودکانِ پرپر شده‌یی است که رؤیاهایِ شیرین‌شان را توفانِ حوادث به دستِ باد می‌سپارد.