روز: 22 سنبله 1402

پایان اعتصاب غذایی معترضان؛ تأکید بر قطع حمایت‌های مالیِ طالبان و برچیدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان

معترضان در پاکستان و آلمان که برای به‌ رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان دست به اعتصاب غذایی زده بودند، بعد از دوازده روز به این اعتصاب پایان دادند.