روز: 9 میزان 1402

زنان معترض در بدخشان: آپارتاید جنسیتی در افغانستان، ننگ تاریخی بر جبین مدعیان دموکراسی و حقوق بشر است

گروهی از زنان معترض اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان در بدخشان در واکنش به دستگیری و سرکوب زنان معترض از سوی گروه تروریستی طالبان، دست به اعتراض زده و آپارتاید ...