روز: 9 عقرب 1402

فرار به سوی آزادی

سلطانه صنف ۸ مکتب بوده که خانواده‌اش تصمیم می‌گیرند او را شوهر بدهند. او به مادر و پدرش التماس می‌کند که دست‌کم تا فارغ شدن از مکتب، موضوع ازدواجِ او ...