روز: 19 عقرب 1402

سازها در آتش

مخالفت با موسیقی و منع آن در افغانستان به دلیل سنتی بودن جامعه چیز تازه‌ای نیست، موسیقی در این کشور فراز و فرودهای بسیار را تجربه کرده‌است، اما دوران مجاهدین ...