امان میرزایی

امان میرزایی

امان میرزایی از اول ماه جنوری ۲۰۲۲ میلادی بدینسو به عنوان ویراستار و نویسنده در نیمرخ کار می‌کند. مطلب‌های زیر از جمله نوشته‌های او در نیمرخ است.

چرا ما شاهد یک هم‌نوایی وسیع با زنان افغانستان نیستیم؟

چرا ما شاهد یک هم‌نوایی وسیع با زنان افغانستان نیستیم؟ چه‌طور می‌توانیم مسألهٔ زن افغانستانی را در یک گفتمان وسیع و کارکردی صورت‌بندی کنیم؟ به گونه‌ای که نتایج واقعی و بازخورد مثبت به نفع وضعیت زنان داشته...

تلاشی خانه به خانه، اعمال محدودیت سفر؛ طالبان دست به هوچی‌گری‌های جدید می‌زنند

افغانستان هر روز آبستن خبرهای زیادی است، از کشتار مردم تا تفتیش عقاید و مذاهب به دست گروه تروریستی طالبان در شش‌ماه گذشته، اما طالبان، این روزها تفتیش خانه به خانه را آغاز کرده‌اند، ارعاب، ترس، وحشت،...

طالبان و همۀ گروه‌های بنیاد گرا؛ خوانش‌های نابرابرانه و تبعیض‌آمیز در برابر زنان دارند(۲)

جامعه قبیله‌ای همیشه در نقش ما و هویت ما تعریف می‌شود، «من» وجود ندارد. بنابراین ایندیوی‌ژیالیزم به عنوان یک ارزش مدرن که به حقوق و کرامت تک تک افراد بشر تکیه می‌کند و تأکید می‌کند، در ساختار...

در کنار زنان افغانستان بایستید

اعتراضات زنان افغانستان، برای ساختن یک جامعهٔ مردم‌سالار بر بنیاد عدالت اجتماعی، بسیار مهم پنداشته می‌شود و اذعان می‌گردد که این اعتراض‌ها نماد زندگی است؛ باید اعتراض کرد، به خیابان‌ها رفت، فریاد زد و حتی اگر لازم...

صحرا کریمی: به رسمیت شناسی طالبان مجوز نابودی زنان افغانستان است

زمان که خانم صحرا کریمی جایزهٔ بهترین کارگردانی را به فرد منتخب جشنواره اهدا می‌کرد. از وی خواسته شد تا دقایقی را صحبت کنند. صحرا کریمی در سخنرانی اش که یکی از احساسی‌ترین بخش‌های جشنوارهٔ جوایز گویا...

ژولیا پارسی: هیچ زنی در افغانستان نمی‌خواهد طالبان به رسمیت شناخته شود

من مطمئن هستم به رسمیت شناختن‌طالبان،‌یعنی محدودیت‌ بیشتر برای زنان، هنوز رسمیت ندارند، هر روز یک قانون برای زنان وضع می‌کنند، بدون همراه مرد به اصطلاح محرم بیرون گشته نمی‌توانیم. بدون حجاب سیاه عربی و چادری  گشته...

صفحه 2 از 2 1 2