آمنه امید

آمنه امید

آمنه امید دانش آموخته ی علوم سیاسی( روابط بین الملل) ، فارغ از رشته خبرنگاری حرفه یی، نویسنده و پژوهشگر است.
امید با باور به زیست انسانی و مفید در محیط و پیرامون؛ و با مهارت های، طرح سازی و برنامه ریزی، سخنرانی، گوینده گی و گرداننده گی، آموزش و اطلاع رسانی؛ متمرکز به آگاه سازی، بهبود وضعیت زنان و انسانی سازی جامعه فعالانه و هدفمندانه کار می کند.

صفحه 1 از 3 1 2 3