آرمان

آرمان

از صد به صفر، دیروز و امروز زنان در بامیان

زنان در بامیان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. کندوهای خالی، بی‌کاری، دروازه‌‌های بسته‌ی مکتب و دانشگاه و حاکم‌شدن فرهنگ خشن و زن‌ستیزانه‌ی طالبان، هر روز رنج زنان را بیش‌تر می‌سازد. ازدواج‌های اجباری افزایش یافته و حق انتخاب و تصمیم‌گیری...