حسین رهیاب بلخی

حسین رهیاب بلخی

حسین رهیاب بلخی، عضو هیأت تحریر هفته‌نامه نیم‌رخ، نویسنده و پژوهشگر است. آقای بلخی در نهادهای دفتر ادبیات افغانستان، اتحادیه فرهنگیان افغانستان، شورای فرهنگی مهاجران در ایران و موسسه تحقیقات و مطالعات ملی عضویت داشته و سردبیری جریده‌های پیامبر و هموطن را داشته است. رهیاب در نشریه‌های اندیشه نو، اقتدار ملی، امین، کرامت، هفته‌نامه وحدت، هاجر و گلبانگ نویسنده بوده است. آقای بلخی ۱۰ جلد کتاب نوشته است که بلخاب، سی راز خوشبختی و اصول موفقیت در انتخابات از جمله آن‌هاست. حسین رهیاب اکنون ضمن هفته‌نامه نیم‌رخ با بنیاد دانشنامه هزاره و بنیاد اندیشه نیز همکاری دارد.

صفحه 1 از 3 1 2 3