ملک مبارز

ملک مبارز

ملک مبارز سردبیر هفته‌نامه‌ی نیم‌رخ، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل است.
آقای مبارز پژوهشگر و نویسنده‌ی منتقدی‌ست که به حقوق برابر انسان‌ها بدون تعلقات جنسیتی، زبانی، تباری، فرهنگی، سمتی و نژادی باور دارد و در این عرصه فعالیت می‌کند. از مبارز «جایگاه بغلان در تاریخ فرهنگی خراسان» و «ثبات و تغییر در سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان پساطالبان» چاپ شده و مقاله‌های پژوهشی و تحلیلی دیگر در رسانه‌های مختلف کشور به ویژه «هفته‌نامه‌ی نیم‌رخ» به نشر رسیده است.