ملک مبارز

ملک مبارز

ملک مبارز سردبیر هفته‌نامه‌ی نیمرخ( در سال 2020)، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل است.
آقای مبارز پژوهشگر و نویسنده‌ی منتقدی‌ست که به حقوق برابر انسان‌ها بدون تعلقات جنسیتی، زبانی، تباری، فرهنگی، سمتی و نژادی باور دارد و در این عرصه فعالیت می‌کند. از مبارز «جایگاه بغلان در تاریخ فرهنگی خراسان» و «ثبات و تغییر در سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان پساطالبان» چاپ شده و مقاله‌های پژوهشی و تحلیلی دیگر در رسانه‌های مختلف کشور به ویژه «هفته‌نامه‌ی نیمرخ» به نشر رسیده است.

دو نیمه‌ی یک خوش‌بختی

جامعه‌ی انسانی برساخته‌ی ذهن خود آنهاست. این باورها، اعتقادات و نگرش‌های خود ماست که ارزش‌های مان را شکل می‌دهد و رفتارهای مان را تعیین می‌کند. حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در آن زندگی می‌کنیم، بر مبنای...

زن و باز تعریف هویت

تاریخ بشری، روایت غم‌انگیزی دارد. از هر پهلوی این تاریخ خون می‌چکد و اندام زخمی‌اش درد می‌کند. خشونت، جنایت، له شدنِ آدمی، نابرای، بی‌عدالتی، سلطه بر دیگری حتا در حوزه‌ی فردی و غیریت‌سازیی، واژه‌های پرکاربرد و جان‌دار...