منیژه باختری

منیژه باختری

پیوند جنگ افغانستان با اقتصاد جرمی

در بیشتر گفتمان‌ها و صحبت‌ها، از طالبان تنها به عنوان نیروهای بنیادگرای اسلامی یاد می‌شود که باورهای جزم‌گرایانه نسبت به نوع حکومتداری، نظام، حضور زنان، آزادی‌های فردی و روشنگری دارند. این موضوع تقلیل طالبان به یک نیروی...