منیژه رامزی

منیژه رامزی

منیژه رامزی عضو هیأت تحریر هفته‌نامه نیم‌رخ، دانش آموخته‌ی رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد، استاد دانشگاه کابل، فعال حقوق بشر و دانش‌جوی برحال مقطع دکتورا در یکی از دانشگاه‌های کشور ترکیه می‌باشد.
از خانم رامزی کتاب‌های دانش حقوق بشر، اصلاح و تربیت و رهنمود انتخابات چاپ شده و مقاله‌های علمی‌-پژوهشی و تحلیلی زیاد به نشر رسیده است.

مشارکت اجتماعی زنان

منیژه رامزی، استاد دانشگاه مشارکت اجتماعی زنان در افغانستان فراز و فرودهایی آمیخته با زجر و فشار، یاس و ناامیدی و استبداد، افراط و تفریط را در نوردیده است. اسناد و مدارک تاریخی  مبین این واقعیت است...

رفتارهای زنانه

منیژه رامزی، استاد دانشگاه اگر در جامعه بینش غلطی در مورد زن وجود داشته باشد، بازسازی به معنای حقیقی و در سطح وسیع آن، شدنی نیست. زنان در تمام جوامع بشری مورد بازپرس و توجه مردان قرار...