ارزگانی

ارزگانی

یک نهاد رسانه‌ای در ایتالیا از اعضای انجمن همبستگی زنان افغانستان تقدیر کرد

یک نهاد رسانه‌ای در ایتالیا از اعضای "انجمن همبستگی زنان برای زنان" که از سوی شماری از زنان پناهنده افغانستان در ایتالیا تأسیس شده، به دلیل فعالیت در راستای دفاع از حقوق شهروندی زنان، تقدیر کرد.

صفحه 6 از 17 1 5 6 7 17