سونیتا بارکزی

سونیتا بارکزی

«پیاده شو زنِ بی‌شرم‌وحیا!»؛ کابوس مرگ‌آلودِ استفاده از تکسی برای زنان هرات

اوایل ماه گذشته بود که برای خرید دواهای مادر بیمارم به دواخانه رفتم و در هنگام برگشت،کنار سرک ایستادم تا بتوانم در یک تکسی یا ریکشا سوار شده و به خانه بروم. بالاخره یک تکسی توقف کرد...