مقالات

زن در تقلای آزادی

آن‌قدر زن، زن گفتیم که چندی از زن تابو ساختیم، چندی هیولا و چندی شیطان، دیگران هم موجود بیکاره خواندند. تعدادی آن‌قدر زن، زن گفتند که گویا زن خدا باشد! بیایید همه از نو تعریف...

زنانی که نباید مادر شوند

در سرزمینی که دینش بدون شرط ‌‌وقید، بهترین‌اش را «بهشت» پاداشی برای مادربودن تعیین کرده، اما آیین‌اش زن را جنس دوم و فرومایه می‌داند، دیگر برای زنان چه دلیلی باقی می‌ماند برای مادرنشدن، وقتی در...

در دفاع از 8 مارچ

برخی ‌‌ها روز ۸ مارچ را تنها بر اين دليل که هنوز در جامعه تبعيض وجود دارد و مردان با زنان شان بد رفتاری می کنند، امر بیهوده می انگارند. درحاليکه ۸ مارچ حالت نمادين...

نگرانی های زنان در محیط شغلی

در افغانسـتان آن گونـه کـه مردهـا فکـر می کننـد هم کار پیـدا کـردن و کار کـردن بـرای زنـان آسـان نیسـت، وقتی کسـی مـی خواهـد کار کند یعنی مـی خواهد نـان زحمت و توانایـی خـودش را...

حکومت داری محلی غزنی؛ بدون حضور زنان

حضـور پانـزده سـاله زنـان در قـوه اجراییـه و مقننـه بـا احترام بـه چنـد بانوی مبـارز، فقـط منجر به فربه شـدن زنانـی گردید کـه زخـم هـای ناسـور زنـان افغانسـتان را وسـیله تبلیغـات و سـرمایه انـدوزی سـاخته...

کلیشه برعکس

 نیم‌رخ مـردان در روز سـیزده سـنبله بـرای یـک روز جای‌شـان را بـا زنـان تغییـر دادنـد و موضـوع کلیشـه هـای جنسـیتی قـرار گرفتنـد. ایـن حرکـت را تعـدادی ازمدافعـان حقـوق زنـان و فمینیسـت هـا بـرای کاربـران فارسـی...

صفحه 34 از 34 1 33 34