مقالات

زنانی که نباید مادر شوند

در سرزمینی که دینش بدون شرط ‌‌وقید، بهترین‌اش را «بهشت» پاداشی برای مادربودن تعیین کرده، اما آیین‌اش زن را جنس دوم و فرومایه می‌داند، دیگر برای زنان چه دلیلی باقی می‌ماند برای مادرنشدن، وقتی در...

در دفاع از 8 مارچ

برخی ‌‌ها روز ۸ مارچ را تنها بر اين دليل که هنوز در جامعه تبعيض وجود دارد و مردان با زنان شان بد رفتاری می کنند، امر بیهوده می انگارند. درحاليکه ۸ مارچ حالت نمادين...

نگرانی های زنان در محیط شغلی

در افغانسـتان آن گونـه کـه مردهـا فکـر می کننـد هم کار پیـدا کـردن و کار کـردن بـرای زنـان آسـان نیسـت، وقتی کسـی مـی خواهـد کار کند یعنی مـی خواهد نـان زحمت و توانایـی خـودش را...

حکومت داری محلی غزنی؛ بدون حضور زنان

حضـور پانـزده سـاله زنـان در قـوه اجراییـه و مقننـه بـا احترام بـه چنـد بانوی مبـارز، فقـط منجر به فربه شـدن زنانـی گردید کـه زخـم هـای ناسـور زنـان افغانسـتان را وسـیله تبلیغـات و سـرمایه انـدوزی سـاخته...

کلیشه برعکس

 نیم‌رخ مـردان در روز سـیزده سـنبله بـرای یـک روز جای‌شـان را بـا زنـان تغییـر دادنـد و موضـوع کلیشـه هـای جنسـیتی قـرار گرفتنـد. ایـن حرکـت را تعـدادی ازمدافعـان حقـوق زنـان و فمینیسـت هـا بـرای کاربـران فارسـی...

صفحه 35 از 35 1 34 35