صدا

قطع‌نامه زنان افغانستان؛ قانون اساسی در پروسه صلح محفوظ بماند

#نیم‌رخ: وزارت امور زنان با صدور قطع‌نامه‌ای از آدرس زنان افغانستان، خواهان حفظ قانونی اساسی در مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان شده است. وزارت امور زنان امروز، دوشنبه 21 میزان 1399 خورشیدی، قطع‌نامه‌ای...