سکوت را بشکنیم

سکوت را بشکنیم یک کارزار است. کارزاری که از سوی نیمرخ برای اعتراض علیه تجاوز محارم راه‌اندازی شده است. این کارزار بر آزار جنسی از سوی محارم تمرکز دارد. ولی هرگونه آزار جنسی را افشا می‌کند. افراد می‌توانند با حفظ هویت شان روایت‌ها و تجربه‌های شان از آزار جنسی را از طریق این کارزار از آدرس‌های نیمرخ همگانی بسازند تا زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب‌پذیر و تحت تهدید آزار جنسی آگاهی لازم را پیدا کنند و در صورت وقوع هرگونه رویداد مشابه سکوت شان را بکشنند تا حاشیه‌های امن آزارگران جنسی از بین برود.

صفحه 1 از 2 1 2