گفت‌وگو

معادله «هر که نان دهد، فرمان دهد» را تغییر می‌دهیم

گفت‌وگو با زهرا یگانه، فعال اجتماعی و نویسنده‌ی «روشنای خاکستر» خانم یگانه، چـه دلایل باعـث شـد کـه دنیـای مهاجـرت را تـرک کنید و بـه کشـور بیاییـد؟ در سـال ۲۰۰۴ سـازمان ملـل برگشـت کننـدگان را حمایت مـی...

محرومیت و رنج‌های تاریخی؛ عامل اصلی حضور زنان در جامعه مدنی

محرومیـت تاریخـی، رنـج هـای دیرینـه و انـواع محدویت‌هـای فزیکی و محدودیـت‌هـای فکـری در برابر زنان، دلیـل اصلی حضور گسترده آنان در جامعه‌ی مدنی اسـت. زنـان ثابت کرده اند کـه هیـچ‌گاه بـه گذشـته برنمی‌گردنـد. عزیـز رفیعی،...

صفحه 14 از 14 1 13 14
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00