گفت‌وگو

زنان نباید انتظار داشته باشند که مردان دلسوزانه برای شان پالیسی بسازند

دکتر سردار محمد رحیمی، ماستر علوم سیاسی و دکترای رشته‌ی جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران می‌باشد. آقای رحیمی بعد از سال ۱۳۸۸ به عنوان استاد دانشگاه در بسیاری از دانشگاه‌های خصوصی و دولتی مشغول به...

برای تساوی جنسیتی نگاه‌ها به جهان باید از انحصار مردانه برایند

برای تغییر باورهای ناپسند؛ معرفت شناسی، تلقی‌ها و تفاسیر زنانه باید عرضه شود. زنان حق دارند به جهان از دید خود نگاه کنند، احساسات و عواطف زنان به مراتب قوی‌تر نسبت به مردان است. گفت‌وگوی هفته‌نامه...

معادله «هر که نان دهد، فرمان دهد» را تغییر می‌دهیم

گفت‌وگو با زهرا یگانه، فعال اجتماعی و نویسنده‌ی «روشنای خاکستر» خانم یگانه، چـه دلایل باعـث شـد کـه دنیـای مهاجـرت را تـرک کنید و بـه کشـور بیاییـد؟ در سـال ۲۰۰۴ سـازمان ملـل برگشـت کننـدگان را حمایت مـی...

محرومیت و رنج‌های تاریخی؛ عامل اصلی حضور زنان در جامعه مدنی

محرومیـت تاریخـی، رنـج هـای دیرینـه و انـواع محدویت‌هـای فزیکی و محدودیـت‌هـای فکـری در برابر زنان، دلیـل اصلی حضور گسترده آنان در جامعه‌ی مدنی اسـت. زنـان ثابت کرده اند کـه هیـچ‌گاه بـه گذشـته برنمی‌گردنـد. عزیـز رفیعی،...

صفحه 15 از 16 1 14 15 16