قانون

ستون قانون یکی از ستون‌های ویژه‌ی نیمرخ است که به نشر، تحلیل و تفسیر قوانین و ماده‌های قوانین، لوایح، مقرره‌ها، اعلامیه‌ها و اسناد حقوقی نافذ مرتبط به زنان در افغانستان می‌پردازد. در این ستون خلاهای قانونی مربوط به زنان نیز بررسی می‌شود.

حق حضانت طفل توسط مادر

خانواده هسته اصلی اجتماع است و طفل، مرکز و کانون این هسته را تشکیل می‌دهد. یکی از دلایل احترامی ‌که اجتماع به خانواده داده به دلیل کودکی است که در درون خود می‌پروراند. اجتماع را...

وکالت طلاق برای زنان

یکی از مسائلی که برای عموم زنان در جامعه مطرح است حق طلاق و نحوه اجرایی کردن آن است، بر اساس نظام حقوقی کشورهای اسلامی و با نگاه به قانون مدنی افغانستان ( ماده 139)...