دیدگاه

خود را می نویسیم

دیوارهـا یک شـبه سـاخته نشـده اند که یک شـبه برداشـته شـوند. بـرای اینکـه دیـواری را برداریـد بایـد اول تفکـری کـه باعـث ایجـاد دیـوار شـده، تغییـر کنـد و تفکـری جایگزیـن شـود کـه بتوانـد بـی اعتبـاری تفکـر...

صفحه 10 از 10 1 9 10