دیدگاه

کووید-۱۹ را جدی بگیریم

برای اولین بار در شهر ووهان چین پس ازینکه مردم بدون علت مشخصی دچار سینه پهلو شدند و واکسن ها و درمان‌های موجود موثر نبودند نوع جدیدی از کرونا ویروس شناسایی شد. با عبور تعداد...

برداشت تجملاتی از ۸مارچ

نیم‌رخ ۸مارچ روز همبستگی زنان، جریان پویایی و رستاخیز مبارزاتی زنان جهان در راه آزادی، برابری، عدالت، حقوق اساسی و فراهم شدن فرصت‌های مساوی برای زنان است. مبارزه‌ی زنان کارگر نساجی که در سال ۱۸۷۵در...

100 شماره‌گی نیم‌رخ

هفته‌نامه‌ی نیم‌رخ با رویکرد زن‌محور سه سال پیش شروع به فعالیت کرد. نشرات این هفته‌نامه مختص برای زنان است. زن و نقش آن در سیاست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و... مهم‌ترین پهلوهای پردازش نیم‌رخ بوده است....

طالبان مجازی

رویکرد نیم‌رخ شاید چنین صفتی برای عده‌ای ناخوش آیند باشد. اما واقعیت امر این است که تفکر طالبانی ریشه در ذهنیت اکثریت افراد جامعه‌ی افغانستان دارد. طالبان گروه مذهبی تندرو و جنون‌زده‌ای هستند که با...

همیشه پویا، همیشه جاری

روی‌کرد نیم‌رخ نیم‌رخ پس از یک ایست کوتاه، این‌بار با روی‌کرد جدی‌تر و متفاوت‌تر آغاز به نشرات کرد. نیم‌رخ تنها یک هفته‌نامه نیست، بل؛ سنگر پویا و جاری، بستر پویش و رویش اندیشه‌های آزادمنشانه و...

زنان و آسیب‌پذیری از جنگ

نیمرخ: زنان بدون تعلق به گرایش فکری جنگ‌جویان دوسوی جبهه در انتظار خبر مرگ و زنده‌گی مردان خانواده می‌شکنند، می‌سوزند و نابود می‌‌شوند  جنگ آخرین حد خشونت است که به مرگ انسان‌ها می‌انجامد و زنده‌گی...

صفحه 9 از 10 1 8 9 10