اعتراض و مقاومت

«اعتراض و مقاومت» برگی‌ست برای ثبت تاریخ شجاعت زنان افغانستان در مواجهه با یک گروه تندرو که با ریختن خون بر سرنوشت ۳۵ میلیون انسان حاکم شد. اعتراض و مقاومت زنان علیه طالبان هم در حکومت استبدادی دور اول این گروه (۱۳۷۵-۱۳۸۰خورشیدی) جریان داشت و نیز طی دو دهه گذشته زنان با تحکیم دموکراسی بر محو تفکر طالبانی کوشیدند. اما با بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی فصل جدیدی از اعتراض‌ها و مقاومت زنان آغاز شد. اکنون زنان تنها نیروی مدنی-سیاسی فعال در صحنه هستند که برای براندازی رژیم زن‌ستیز طالبان از قدرت سر بر کف گذاشته در خیابان‌های کابل و دیگر شهرهای افغانستان برای حقوق اساسی و حقوق مدنی-سیاسی شان دادخواهی و علیه کشتار هدفمند، کوچ‌های اجباری، تبعیض و فساد طالبان مبارزه می‌کنند. نیمرخ به عنوان رسانه‌ی ویژه‌ی زنان بلندگویی است تا اعتراض و مقاومت زنان افغانستان علیه سرکوب و ستم طالبان را به گوش همه‌ی مردم کشور و جهانیان برساند تا این جنبش‌ها منجر به همبستگی ملی و جهانی علیه حکومت نامشروع طالبان شود. نیمرخ همچنین در ستون «اعتراض و مقاومت» مبارزات برحق آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی زنان برای تامین عدالت در کشور را مستندسازی می‌کند.

صفحه 1 از 6 1 2 6