گزارش

نخ قرمز به جای لب‌هایش

فریبا قولی زاده نخ قرمز به جای لب‌هایش رونمایی از کتاب « نخ قرمز به جای لب‌هایش» در تهران «نخ قرمز به جای لب‌هایش» عنوان اولین مجموعه داستان نویسنده جوان مهاجر «زهرا نوری» است. داستان‌ها...

برداشتن گام‌های کوچک را در راستای پیش‌رفت جامعه حقیر نشماریم

آمنه امید مینا رضایی دانش آموخته‌ی اقتصاد، بخش مدیریت مالی است. وی بیش‌ترین کار و فعالیت‌هایش را در عرصه‌ی اقتصادی داشته و در حال حاضر در کنار کار رسمی‌خودش، کافه «سمپل» را مدیریت می‌کند. خانم...

من اعتراض دارم

ساختارهای کهنه و رفتارهای مغرضانه‌ی حاکم سزاوار زندگی انسانی نیست "من اعتراض دارم" کمپاینی است که از سوی شماری بانوان فعال در عرصه کارهای مختلف، در هشتم مارچ ۲۰۱۸ در کابل از طریق فضای مجازی...

سوزن دوزان افغانستان، هنرمندان گمنام

آمنه امید نخسـتین جشـنواره‌ی تخصصی سـوزن دوزی تحـت عنوان (کلک زن)  از سـوی زنـان کارآفریـن افغانسـتان، انجمـن زنـان افغـان در اتریـش و دانشـگاه کاتـب برگزار شـد. بـه گـزارش بخـش خبـر هفتـه نامـه نیمـرخ، در ایـن...

میراث نانسی، زنی که تاریخ را احیا کرد

نویسنده: هیأت تحریر نیم‌رخ | چاپ‌شده در شماره دوم هفته‌نامه نیم‌رخ، 26 سنبله 1396 خورشیدی زن جـوان امریکایـی، وقتـی در سـال 1962 میلادی زادگاهـش را تـرک کـرد تـا بـا همسر دیپلامتـش بـه افغانسـتان بیایـد هیـچ...

به مناسبت سومین سالگرد درگذشت آناهیتا راتب زاد اولین زن سیاستمدارافغانستان و زنان دربلوک شرق

روز شمار تاریخ زنان هیات تحریر نیمرخ هفتـم سـپتامبر مصـادف با سـومین سـال فوت آناهیتا راتب زاد اسـت. بـه گواهی منابع رسـانه ای، او اولیـن پزشـک زن و اولیـن زنـی بود کـه در عرصه سیاسـت...

مسابقه بایسکل سواری دختران در جاغوری

لطیفه فاخر درعیـد قربـان، لیسـه دخترانـه شـهدای مرکـز بـا همـکاری اداره ورزش ولسـوالی جاغـوری مسـابقه بایسکل سـواری دختران را بـا هـدف ترویـج ورزش و از بیـن بـردن تبعیـض جنسـیتی، بـا شرکـت بیـش از رکاب زدن...

صفحه 60 از 60 1 59 60